justpo

Druhy poistenia

Ponúkame Vám sprostredkovanie poistenia  v nasledujúcich oblastiach poistenia :

 • Životné poistenie osôb a úrazové pripoistenia
 • Skupinové životné poistenie pre firmy
 • Poistenie motorových vozidiel
 • Poistenie majetku  a zodpovednosti za škodu
 • Poistenie priemyslu,  podnikateľov  a zodpovednosti za škodu
 • Poľnohospodárske poistenie
 • Motivačné programy pre zamestnancov
 • Cestovné poistenie a pripoistenia

Životné poistenie osôb

 • Kapitálové životné poistenie
 • Kombinované životné poistenie
 • Poistenie pre deti a mládež
 • Investičné životné poistenie
 • Poistenie pre prípad smrti
 • Dôchodkové  životné poistenie
 • Úrazové životné poistenie
 • Úverové životné poistenie


Úrazové pripoistenia:

 • Pripoistenie smrteľného úrazu
 • Pripoistenie trvalých následkov úrazu
 • Invalidita – s výplatou poistnej sumy alebo výplatou dôchodku
 • Čas nevyhnutného liečenia telesného poškodenia úrazom
 • Denné odškodné za liečebný pobyt v nemocnici
 • Pripoistenie odškodného za chirurgický zákrok
 • Pripoistenie vážnych chorôb
 • Pripoistenie odškodného pre prípad  dočasnej práceneschopnosti
 • Mimoriadne jednorazové poistné
 • Oslobodenie od platenia poistného v prípade plnej invalidity

Poistenie motorových vozidiel

 • Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
 • Havarijné poistenie motorových vozidiel
 • Poistenie pre prípad odcudzenia celého vozidla
 • Poistenie ojazdených motorových vozidiel
 • EuroGAP poistenie

Poistenie majetku  a  zodpovednosti za škodu

 • Poistenie majetku miest, obcí, právnických a fyzických osôb
 • Poistenie budov
 • Poistenie domácnosti
 • Poistenie rekreačnej chaty a domácnosti
 • Poistenie bytov vo vlastníctve občanov
 • Poistenie bytového domu
 • Poistenie rodinných domov
 • Poistenie stavieb
 • Poistenie zodpovednosti za škody v občianskom živote
 • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania

Poistenie priemyslu,  podnikateľov a zodpovednosti za škodu

 • Poistenie malých a stredných podnikateľov
 • Komplexné poistenie pre podnikateľov
 • All risk poistenie ( poistenie všetkých rizík)
 • Živelné poistenie (požiar, výbuch, povodeň, víchrice a pod.)
 • Poistenie proti vodovodným nebezpečenstvám ( pre prípad poškodenia vodou z vodovodných zariadení, vodou alebo parou unikajúcou z ústredného, etážového alebo diaľkového kúrenia, kvapalinou unikajúcou zo solárnych, chladiarenských a klimatizačných zariadení, hasiacim médiom unikajúcim zo samočinného hasiaceho zariadenia (sprinkleru) )
 • Poistenie proti nárazu vozidla, dymu a nárazovej vlne
 • Poistenie pre prípad krádeže
 • Poistenie pre prípad vandalizmu
 • Poistenie skiel
 • Poistenie strojov  a strojových zariadení
 • Poistenie strojov na lom stroja
 • Poistenie elektroniky
 • Poistenie výstav
 • Poistenie zásielok ( prepravy tovaru)
 • Poistenie vnútroštátnej a zahraničnej prepravy
 • Stavebno – montážne poistenie
 • Šomážne poistenie
 • Poistenie pre prípad prerušenia a obmedzenia prevádzky
 • Poistenie lietadiel
 • Poistenie plavidiel
 • Poistenie pohľadávok z dodávateľských úverov
 • Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
 • Poistenie profesijnej zodpovednosti
 • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania
 • Poistenie zodpovednosti dopravcov a prepravcov
 • Poistenie zodpovednosti podnikateľa za spôsobenú škodu
 • Poistenie nákladov na zisťovanie a odvrátenie nárokov na úhradu škôd uplatňovaných treťou osobou
 • Poistenie zodpovednosti z klinických hodnotení
 • Poistenie zodpovednosti za vadný výrobok vrátane stiahnutia výrobku z obehu
 • Poistenie zodpovednosti členov štatutárnych orgánov spoločnosti
 • Poistenie právnej ochrany
 • Poistenie finančných rizík a kaucií
 • Poistenie špeciálnych bankových rizík
 • Poistenie colných a bankových záruk
 • Cestovné poistenie a pripoistenia
 • Havarijné poistenie motorových vozidiel + úrazové poistenie prepravovaných osôb + poistenie batožiny
 • Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel

{sliderPoľnohospodárske poistenie}

 • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou poľnohospodárskeho podniku
 • poistenie hospodárskych zvierat
 • poistenie lesov
 • poistenie plodín
 • poistenie poľnohospodárskej techniky

Motivačné  programy pre zamestnancov

Predstavujú moderný spôsob stabilizácie zamestnancov na všetkých úrovniach riadenia za pomoci rôznych poistných a investičných produktov poskytovaných zamestnávateľom pre zvýšenie atraktivity pracovných podmienok.


Cieľové skupiny  programu :

 • Management  spoločnosti
 • Ľubovoľne vybraný segment zamestnancov
 • Všetci zamestnanci spoločnosti

 

Výhody motivačného programu :

 • Zvýšenie motivácie a produktivity zamestnancov
 • Motivačný a stabilizačný prvok kľúčových zamestnancov
 • Zníženie fluktuácie a s tým súvisiaca úspora priamych nákladov
 • Poistná ochrana pred neočakávanými rizikami v zamestnaní
 • Sociálna zodpovednosť
 • Rozšírenie ponuky už poskytovaných benefitov
 • Riešenie inflačného zvyšovania miezd v kolektívnom vyjednávaní
 • Finančné ohodnotenie zamestnancov navyše

 

Využitím programu  zamestnávateľ získa:

 

 • Spoľahlivú a skúsenú spoločnosť ako obchodného partnera
 • Komplexné služby šité na mieru
 • Zníženie administratívnej náročnosti
 • Jednoduchú a rýchlu realizáciu spisovania zmlúv bez akéhokoľvek administratívneho zaťaženia
 • Možnosť prezentácie produktov pre vedenie spoločnosti a samotných zamestnancov
 • Efektívnejší spôsob odmeňovania

 

Výhody pre zamestnancov:

 

 • Lepšie podmienky v porovnaní s uzatvorením zmluvy na individuálnej báze
 • Vinkulácia životného poistenia v prospech banky alebo iného finančného ústavu
 • Možnosť sa poistiť či sporiť s príspevkom zamestnávateľa
 • Kumulácia a zhodnotenie finančných prostriedkov pre budúcnosť
 • Prvotriedny servis

 

Cestovné poistenie a pripoistenia

 

 • Cestovné poistenie s územnou platnosťou v zahraničí
 • Komplexné krátkodobé cestovné poistenie
 • Kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku
 • Celoročné poistenie s viacnásobným výjazdom
 • Celoročné poistenie s nepretržitým pobytom v zahraničí

 

Pripoistenia: 

 

 • Úrazové poistenie ( smrť následkom úrazu, trvalé následky úrazu)
 • Celoročné poistenie liečebných nákladov
 • Poistenie cestovnej batožiny
 • Poistenie zodpovednosti za škodu
 • Možnosť pripoistenia sa na hory